ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

 

 

 

 

1.  A tájékoztató célja

 

 

A Gáznyomás-Project Kft. (a továbbiakban: Társaság) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek személyes adatai kezeléséhez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

 

A Társaság a személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete  (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – Infotv.) alapján jár el.

 

A Társaság jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR-ban, valamint az Infotv-ben meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását abban az esetkörben, amikor a Társaság szolgáltatásai iránt érdeklődő, illetve azt igénybe vevő természetes személy

 

Ø  meglátogatja a Társaság weboldalát,

 

Ø  a Társaság weboldalán megtalálható elérhetőségen felveszi a kapcsolatot a Társasággal az általa nyújtott   szolgáltatásról való tájékozódás céljából,

Ø  megrendeli a Társaságtól valamely szolgáltatását.

 

2.  A Tájékoztatóban használt fogalmak

 

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja – a Tájékoztató tekintetében a Társaság értendő alatta;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

 

érdeklődő: a Társaság weboldalát meglátogató természetes személy;

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

ügyfél: a Társaság szolgáltatását igénybe vevő természetes- és nem természetes személy.

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés (a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.).

 

weboldal: a Társaság által www.gaznyomas.hu megnevezéssel üzemeltetett weboldal/honlap.

 

3. Az adatkezelő megnevezése

                                 

Cégnév:

  Gáznyomás-Project Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégnév:

  Gáznyomás-Project Kft.

Székhely:

  2233 Ecser, Petőfi utca 50.

Cégjegyzékszám:

  13-09-214807

Adószáma:

  27407572-2-13

Honlap:

  http://gaznyomas.hu

e-mail cím:

  gaznyomas.project@gmail.com

Telefonszám:

  +36/30/688-4832

Képviseletére jogosult személy:

  Kléri Csaba István - ügyvezető

 

4.  A Társaság adatkezelései

 

A.) A weboldal használata

 

A Társaság a weboldalt az általa nyújtott szolgáltatások szélesebb megrendelői körrel való megismertetése céljából üzemelteti, s azon közölt információkhoz bármely érdeklődő ingyenesen hozzáférhet.

 

Mi az a cookie (süti)?

 

A Társaság weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, ún. „cookie”-kat (süti-ket) használ. A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok, profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok. A süti egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál. A sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére a felhasználói élmény növelése érdekében.

 

A süti önmagában semmilyen módon nem képes az érdeklődőt azonosítani, csak az érdeklődő számítógépének felismerésére alkalmas, ezáltal az érdeklődő számára könnyíti meg a weboldal használatát. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből az érdeklődő személye nem azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak a Tájékoztató hatálya alá.

 

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen.

 

A weboldalon működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a GDPR értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. A cookie-k (sütik) használatához az érdeklődő a weboldalon felugró „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén a weboldal nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  A weboldal által használt cookie-k típusai:

 

a) munkamenet (session) cookie: ez a süti arra szolgál, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban működjön, így elengedhetetlen ahhoz, hogy a weboldal egyes funkciói megfelelően tudjanak működni. Ez a süti kizárólag a weboldalon történő látogatás időtartamára jön létre, a munkamenet idején él, az érdeklődő látogatása után, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a számítógépről. A Társaság a sütiben tárolt információkat nem továbbítja harmadik fél számára, a süti nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására.

 

A weboldalon az alábbi session cookie-k kerültek elhelyezésre:

 

Süti neve

Süti funkciója, rövid leírása

Süti élettartama

Süti által hozzáférhető és kezelt adat

has_js

logikai értéket vizsgálója, azt hogy az érdeklődő böngészője rendelkezik-e a JavaScript támogatással

A munkamenet bezárásával törlődik.

Az érdeklődővel kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.

 

 

cookie_agreed

azt tárolja, hogy a süti banneren lévő „IGEN” gombot már megnyomta-e az érdeklődő korábban

100 nap

 

b) állandó (persistent) cookie: a weboldal használatát támogató, kényelmi sütik, melyek a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen. E süti segítségével a weboldal felismeri a felhasználót, mint visszatérő látogatót, de személyi azonosításra nem alkalmas. A weboldal használata során harmadik féltől származó sütik is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. A weboldal nélkülük is működik ugyan, de kevésbé gördülékenyen.

 

A weboldalon az alábbi persistent cookie-k kerültek elhelyezésre:

 

Külső szolgáltató neve

Süti neve

Süti funkciója, rövid leírása

Süti élettartama

Süti által hozzáférhető és kezelt adat

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

www.google.com/analytics

 

_ga

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja

2 év

A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

_gat

Blokkolja a meghatározott beérkező kérelmeket

1 perc

_gid

A felhasználók megkülönböztetését szolgálja

24 óra

 

2.  Az érintettek köre: a weboldalt meglátogató természetes személy (érdeklődő).

 

3. Az adatkezelés célja: a munkamenet sütik esetében a weboldal maradéktalan és zökkenőmentes böngészésének elősegítése, a felhasználói élmény javítása, a szolgáltatás üzemszerű működés biztosítása, míg a kényelmi sütik esetében a weboldal használatának megkönnyítése.

 

4. A kezelt személyes adatok köre: az érintett/érdeklődő számítógépének IP címe, részletesen lásd az 1.a) és 1.b) pontokat.

 

5. Az adatkezelés jogalapja: a munkamenet sütik esetében jogszabályi felhatalmazás [Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3). bek.: „A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.], míg a kényelmi sütik esetében az érdeklődő önkéntes hozzájárulása [Infotv. 5.§ (1). bek. b) pontja ill. GDPR. 6. cikk (1). albekezdés a) pontja] a weboldalon - a süti használatáról szóló felhívás során - felugró „IGEN” gombra történő kattintással.

 

6. Az adatkezelés időtartama: süti-típusonként eltér, session cookie-k esetében lásd az 1.a.) pontot / a persistent cookie-k esetében lásd az 1.b) pontot.

 

7.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság részéről nem kerül sor adattovábbításra.

 

8.  A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Társaság ügyvezetője, weboldal karbantartója. 

 

9.  Az adatkezelés módja: elektronikus.

10. A böngésző süti beállításainak ellenőrzése, a sütik kezelése, letiltása:

 

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Az érdeklődő törölheti vagy letilthatja a sütiket, de arra tekintettel, hogy a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy a felhasználó nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve, hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

 

A weboldal süti-kezelőjén túl minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

 

Ha az érdeklődő a süti beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, akkor ezt a saját informatikai eszközének böngészőjében teheti meg. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

Amennyiben az érdeklődő/ügyfél mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.  Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices  

 

A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
Edge / Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/hu/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&

hl=en

 

Google Analytics: a weboldal látogatottsági adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (www.google.com/analytics/). A Google által használt külső süti általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás. A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

 

B.)  A weboldalon történő kapcsolatfelvétel

 

A Társaság kapcsolatfelvételt biztosít az érdeklődő számára egyrészt annak érdekében, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatban az érdeklődő kérdéseket tehessen fel, másrészt azért, hogy a szolgáltatás igénylése esetén az érdeklődővel leegyeztethesse az igénybevétel részleteit. Az említett célokból a Társaság elektronikusan feljegyzi az érdeklődő egyes személyes adatait, s e körben adatkezelést végez az alábbiak szerint:

 

 

1.  Az érintettek köre: a weboldalt meglátogató, s annak „Kapcsolat” menüpontját igénybe vevő természetes személy (érdeklődő).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adat:

Adatkezelés célja:

név

azonosítás

cím

azonosítás (azonos nevű érintettek megkülönböztetése)

telefonszám

kapcsolattartás (ajánlatadás, válaszadás)

e-mail cím

azonosítás, kapcsolattartás (ajánlatadás, válaszadás)

 

 

3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [Infotv. 5.§ (1). bek. b) pontja ill. GDPR. 6. cikk (1). albekezdés a) pontja]

 

4.  Az adatkezelés időtartama: az érdeklődő részéről a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat a Társaság a megismeréstől számított egy évig vagy visszavonásig őrzi.

 

5.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság részéről nem kerül sor adattovábbításra.

 

6.  A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Társaság ügyvezetője. 

 

7.  Az adatkezelés módja: elektronikus.

 

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a személyes konzultáció ellehetetlenülésével a Társaságnak nem áll módjában tájékoztatást adnia a szolgáltatásairól, a javítási, szerelési munkák műszaki tartalmáról, várható költségeiről, a megkeresésben feltett kérdésre válaszolnia, időpontot egyeztetnie az érdeklődővel, illetve részletes ajánlatot adni a számára.

 

C.) A természetes személy ügyfelek adatainak kezelése

 

A Társaság a javító, szerelő, karbantartó szolgáltatás végzésére vonatkozó szerződésből, illetve a garanciális szolgáltatásból eredő jogai és kötelezettségei gyakorlásának biztosítása céljából nyilvántartja az ügyfelek egyes személyes adatait, s e körben adatkezelést végez az alábbiak szerint:

 

1.   Az érintettek köre: a Társaság szolgáltatását igénybe vevő, vele szerződéses viszonyban álló természetes személy.

 

2.  A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adat:

Adatkezelés célja:

név

azonosítás

lakcím

azonosítás (azonos nevű ügyfelek megkülönböztetése)

 

3.  Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdekének – szerződéses kötelezettség teljesítése – érvényesítése [Rendelet 6. cikk (1). albekezdés f) pontja], illetve érintetti hozzájárulás [Rendelet 6. cikk (1) albekezdés a) pontja], illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról” szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott kötelezettség teljesítése esetén az adatkezelés jogalapja a törvényes kötelezettség teljesítése [Rendelet. 6. cikk (1) bekezdés c) pontja].

 

4.  Az adatkezelés időtartama: visszavonásig/a szerződés megszűnéséig.

 

5.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság részéről nem kerül sor adattovábbításra.

 

6.  A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Társaság ügyvezetője. 

 

7.  Az adatkezelés módja: papír alapon (Munkalap/Árajánlat).

 

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a vállalkozási szerződés szükségszerű tartalmi elemének (megrendelő meghatározása) hiányában a Társaságnak nem áll módjában szolgáltatást nyújtani a megrendelő számára.

 

 

 

 

 

D.)  Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

 

A Társaság a javító, szerelő szolgáltatás végzésére vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit ellenérték ellenében nyújtja, mely ellenértéket az ügyfeleknek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és formában szükséges kiegyenlíteni, s e körben a Társaság a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének biztosítása céljából adatkezelést végez az alábbiak szerint:

 

1.  Az érintettek köre: a Társaság természetes személy ügyfelei, szerződéses partnerei.

 

2.  A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adat:

Adatkezelés célja:

név, lakcím

a számla kötelező adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása.

 

3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [„Az általános forgalmi adóról” szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 159. § (1) bek. és a számvitelről” szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 167.§-a.]

 

4. Az adatkezelés időtartama: a Társaság a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig köteles az fentiekben megjelölt jogi kötelezettség teljesítése során rögzített személyes adatok olvasható formában megőrizni [Sztv. 169. § (1)-(3) bek.]

 

5.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság részéről nem kerül sor adattovábbításra.

 

6. A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: a számla kibocsátást munkaköri feladatként ellátó vezető, illetve munkavállaló.

 

7.  Adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan.

 

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: jogszabályi kötelezettségek teljesítésének megakadályozása.

 

E.)  A nem természetes személy ügyfelek, partnerek, megbízók természetes személy kapcsolattartói adatainak kezelése

 

A Társaság kezeli a vele szerződéses kapcsolatban álló nem természetes személyek (vállalkozók, cégek, intézmények) kapcsolattartóinak adatait a szerződés létrejötte, teljesítése, a kapcsolattartás, és a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása-, illetve a szerződéses kapcsolat fenntartása, erősítése céljából.

 

1.   Az érintettek köre: a szerződéses partner természetes személy kapcsolattartója (munkavállalója, alkalmazottja, megbízottja).

 

2.  A kezelt személyes adatok köre, és az adatkezelés célja:

 

Kezelt adat:

Adatkezelés célja:

név

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

 

3. Az adatkezelés jogalapja: a Társaság jogos érdekének – az érintett munkaadójával kötött szerződés teljesítése – érvényesítése [Rendelet 6. cikk (1). albekezdés f) pontja].

 

4.  Az adatkezelés időtartama: visszavonásig/a szerződés megszűnéséig.

 

5.  A személyes adatok címzettjei: a Társaság részéről nem kerül sor adattovábbításra.

 

6.  A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: a Társaság ügyvezetője. 

 

7.  Az adatkezelés módja: elektronikusan, illetve papíralapon.

 

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye: a kapcsolattartás hatékonyságának, gyorsaságának csökkenése.

 

9. A szerződő félnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy a kapcsolattartói minőséghez kapcsolódó adatkezelésről az érintett kapcsolattartót tájékoztatta.

 

5. A Társaság tevékenységéhez az alábbi adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

 

5.1.

Cégnév:

  Nethely Kft.

Székhely:

  1115 Budapest, Halmi utca 29.

Cégjegyzékszám:

  01-09-961790

Telefonszám:

  +36/1-445-2040

E-mail cím:

  info@nethely.hu

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

  tárhelyszolgáltatás

 

5.2.

Cégnév:

  Gergácz Krisztián egyéni vállalkozó

Székhely:

  1173 Budapest, Pesti út 17.

Nyilvántartási szám:

  55280697

Telefonszám:

  +36/30-185-1664

E-mail cím:

  info@centipcszerviz.hu

Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:

  weboldal karbantartás

 

6.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

 

A Társaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat megvédje különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen;

az informatikai berendezéseit tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, továbbá gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.

 

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

-  csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
-  hitelessége és hitelesítése biztosított;
-  változatlansága igazolható;
-  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Amennyiben az érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az adatközlés során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

7.  Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

 

1. A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Az érintett a 3. pontban („Az adatkezelő megnevezése”) megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa: milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

2. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett a 3. pontban („Az adatkezelő megnevezése”) megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. A Társasága kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

3. A törléshez való jog

 

Az érintett a 3. pontban („Az adatkezelő megnevezése”) megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nem áll fenn ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

4. A zároláshoz való jog

 

Az érintett a 3. pontban („Az adatkezelő megnevezése”) megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolt adatot a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a Társaság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

 

5. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett a 3. pontban („Az adatkezelő megnevezése”) megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

6. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

8.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

1. Bírósághoz fordulás joga:

 

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatait a Társaság jogellenesen kezeli, akkor választása szerint a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszékhez, vagy a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

2. Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu / Honlap: http://www.naih.hu

9.  Kapcsolatfelvétel

 

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni a Társaság adatkezelési gyakorlatával összefüggésben, úgy azt a 3. pontban („Az adatkezelő megnevezése”) feltüntetett elérhetőségek valamelyikén teheti meg.

 

 © Gáznyomás-Project Kft.

 

 

Cég adatok:

  • Adószám: 274075-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-09-214807

Kapcsolat

Kérem az alábbi adatokatok a megrendelő részéről: